หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-19 10:22:26


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

          เมื่อวันที่ 12-15 มกราคม พ.ศ. 2564  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ มหาวิทยาลัยราฃภัฏสวนสุนันทา (ผ่าน google meet) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อหลัก เรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ และ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน โดยมีนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 13 ท่าน