หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-21 17:13:29


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564

            วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบออนไลน์) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 3 เดือน การแจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ การเปิดรับสมัครคณาจารย์ร่วมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะและวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการสอบถามและเสนอปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในไตรมาสแรกที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย