หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นวิทยากรในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นวิทยากรในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-08 09:41:43

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นวิทยากรในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

         เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 2821 อาคาร สมาคมชาวชัยนาท วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น “องค์ความรู้การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับครัวเรือน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนระดับครัวเรือนให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบครัวเรือน 8 ครัวเรือน ให้มีความพร้อมในการจัดโครงการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2562

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/tab=album&album_id=1803631239736100