หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-08-21 17:05:10

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

          วันนี้ วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารศศิพงศ์ประไพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์, อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย, นายธวัชชัย สู่เพื่อน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้, นางแก้วกมล ภุมมาลา รักษาการผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ผ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอธิบายแนวทางการดำเนินงานบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔ ยุทธศาสตร์ ๕ โครงการ และร่างแบบเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒