หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563

         

ช่วงเย็นวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการประกอบด้วย ศ.ดร.รวีวรรณ ชินะตระกูล, รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์, ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ และอาจารย์ชลดา ชูวณิชานนท์ โดยมีการพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัยแบบยกเว้นการพิจารณา (Exemption) จำนวน 1 เรื่อง และการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยแบบในที่ประชุม (Full board) จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งจะแจ้งนักวิจัยเพื่อทราบและปรับแก้ต่อไป