หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายบริการวิชาการ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายบริการวิชาการ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-08-24 15:12:14

               

               วันนี้ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยฝ่ายบริการวิชาการ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้หาแนวทางและวิธีทางในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ ให้ผ่านโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ, อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมประชุม