หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-22 20:49:40


รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

          เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จัดขึ้นโดย เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสถาบันศึกษาในการพัฒนาประเทศ ในสถานการณ์ปัจจุบัน” โดย รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th