หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)” ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)” ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-02 19:31:58

                สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

            ในวันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความรอบที่1 เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ภายใต้ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)” จากผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำปรึกษา อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับคำปรึกษารายบทความ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพบทความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการปรึกษาดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร                คณะศิลปกรรมศาสตร์

๒. อาจารย์ชเนศ วรรณะ                                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๓. อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์                                คณะศิลปกรรมศาสตร์

๔. อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์                         วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์          คณะศิลปกรรมศาสตร์

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th