หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-03-15 15:44:08


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

          วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้สื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เครือข่ายฯ ได้รับทราบ และรายงานผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านโดยในการประชุมได้แนะนำแนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดบางตัวของหน่วยงานที่ยังมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ยังไม่บรรลุผลให้หน่วยงานทราบ โดยการประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุมและร่วมกันแนะแนวทางการขับเคลื่อนของหน่วยงานตนเองให้หน่วยงานอื่นทราบเพื่อผลการดำเนินงานที่บรรลุตามตัวชี้วัดไปพร้อมกัน

Download