หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมยุวพัฒน์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมยุวพัฒน์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:31


  สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมยุวพัฒน์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

          วันนี้ (24 ก.พ.63) สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว จังหวัดระนอง จัดกิจกรรมยุวพัฒน์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา โดยเป็นการฝึกให้เยาวชนทำความเข้าใจและฝึกคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ ได้แก่ 1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 3) มีงานทำ - มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองที่ดี ทั้งนี้ยังจัดกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นการทำไม้กวาดดอกอ้อ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอย่างหนึ่ง และการฝึกอบรมการนวดเพื่อสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง โดยวิทยากรจากกลุ่มอาชีพภัฏพัฒน์ระนองนวดไทย ซึ่งเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี และสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป