หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 9 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 9 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-24 17:21:12


นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 9 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

            รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้รับเหรียญรางวัลในงาน 2020 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition จำนวน 9 ผลงาน

         วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ในวาระการประชุมสภา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สภามหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะนักวิจัยที่ได้เข้าร่วมประกวดผลงานในงาน 2020 IIDC Hong Kong International Invention and Design Competition สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 9 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วม 9 ผลงาน ทั้งนี้นักวิจัยเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย โดยส่งตัวแทนเข้ารับผลงานละ 1 คน รายละเอียดผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

เวทีประกวด ฮ่องกง (2020 IIDC)

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง : RE-NO-WASTE

โดย : ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร                                นักวิจัย

        นายมงคล อิงคุทานนท์                              ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. ผลงานเรื่อง : CARBON RUBBER FOAM FOR REMOVAL OF OIL SPILL

โดย : อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า                นักวิจัย

       อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี                              ผู้ร่วมวิจัย

       อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์                        ผู้ร่วมวิจัย

       นายนันทวัฒน์ ขยันกสิกรรม                         ผู้ร่วมวิจัย

       นายพลเพชร ตาทิ                                       ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผลงานเรื่อง : KALA CLAY : CLAY-CARBON COMPOSITE FOR WATER TREATMENT

โดย : อาจารย์ ดร.จิตรลดา ชูมี                     นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า                  ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์                       ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ผลงานเรื่อง : RE RAG-RELAX

โดย : อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี             นักวิจัย

       นางสาวสาธิตา แสงศิริตระกูล                       ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

5. ผลงานเรื่อง : THAI CONTEMPORARY JEWELRY FROM FRESH STUCCO

โดย : ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ                     นักวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัล Silver Medal

6. ผลงานเรื่อง : INSTANT PALM SUGAR DRINK FROM PALMYRA AND BUTTERFLY PEA FLOWER EXTRACT

โดย : ผศ.ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์                  นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า                  ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.เสาวณีย์ คำพันธ์                       ผู้ร่วมวิจัย

        นายต้นตระกานต์ ศรีคชะ                            ผู้ร่วมวิจัย

        นายกัมพล กุรัมย์                                       ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวโยฐิตา จันทรส                                ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. ผลงานเรื่อง : GEOMETRY PEA

โดย : อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์                    นักวิจัย

       นางสาวเบญจพร เศรษฐพงษ์                        ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

8. ผลงานเรื่อง : COCO FESTA

โดย : ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ                                นักวิจัย

        นางสาวสมสมร สัจจา                        ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัล Bronze Medal

9. ผลงานเรื่อง : SAWASDEE NURSING ROBOT

โดย : อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์  นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์       ผู้ร่วมวิจัย

        นายเฉลิมพล ปุณโณทก                              ผู้ร่วมวิจัย

จาก : บัณฑิตวิทยาลัย