หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศักยภาพตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)
ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศักยภาพตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-24 20:19:44


ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศักยภาพตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

          วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ คุณธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และคุณเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินศักยภาพตำบลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่ออธิบายแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ประเมินผล และรายงานผลโครงการ ให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการต่อไป