หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับสัมภาษณ์ข้อมูลจากคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับสัมภาษณ์ข้อมูลจากคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับสัมภาษณ์ข้อมูลจากคณะกรรมการติดตามฯ

         

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ารับสัมภาษณ์ข้อมูลจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 4/2562 นำโดย ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และนายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม/ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562