หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผอ.สถาบันวิจัยฯ ประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-12-17 17:41:13

ผอ.สถาบันวิจัยฯ ประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์

 เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562

         เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายยบริการวิชาการ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากคณะวิทยาลัยทั้ง 12 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ, วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน, วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ, วิทยาลัยสหเวชศาสตร์, วิทยาลัยนานาชาติ, วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่, วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทำงานใน 5 เขตพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย มุ่งเป้าหมายให้ประชาชนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพเสริมให้เป็นอาชีพหลัก และพัฒนาอาชีพหลักให้มั่นคง ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ทุกคณะวิทยาลัยได้วางแผนการดำเนินงานต่อในปีงบประมาณหน้า โดยยึดการพัฒนาซ้ำในครัวเรือนเดิมให้เข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม และขยายพื้นที่ออกไปในบริเวณโดยรอบที่คณะวิทยาลัยรับผิดชอบ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2276377552461464