หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการติดตามการดำเนินงานหัวหน้าแผนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการติดตามการดำเนินงานหัวหน้าแผนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-25 19:31:29


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการติดตามการดำเนินงานหัวหน้าแผนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

          เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการติดตามการดำเนินงานหัวหน้าแผนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหาร คุณชุติมา ธีรสุวรรณ รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และหัวหน้าแผนงานวิจัยทั้ง ๒๓ ท่าน โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ ชี้แจงแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และรายงานการดำเนินงานได้ตรงตามเวลาที่หน่วยงานให้ทุนกำหนดไว้

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th