หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-25 20:12:18


            สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

            ในวันนี้ เวลา 08.30 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ภายใต้ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)” จากผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำปรึกษา อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับคำปรึกษารายบทความ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพบทความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการปรึกษาดังนี้

  • อาจารย์รติรัตน์ ณ สงขลา           นวัตกรรมและการจัดการ
  • อาจารย์พนิดา นิลอรุณ              วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์           คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์          วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
  • อาจารย์อทิตยา บัวศรี                วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ