หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-12-25 11:30:34


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563


          ตามที่ สำนักงานปลัดกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและผลักดันอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพด้านการวิจัยให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยอาชีพและสร้างองค์ความรู้ ที่เป็นพื้นฐานตการพัฒนาประเทศ และเพิ่มผลงานตีพิมในวารสารวิชาการนานาชาติ อันจะนำไปสู่การยกระดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยให้มีศักยภาพในการวิจัยสูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นั้น

             ในการนี้ สป.อว. และ วช. ได้ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการเตรียมจัดทำสรุปเนื้อหาโครงการ (Executive Summary) ที่ได้ปรับปรุงแล้วมายังสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ผ่านทางอีเมล์ mhesi.rgns@gmail.com ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อประกอบการจัดทำสัญญารับทุนและจัดสรรงบประมาณผ่านสถาบันอุดมศึกษาตันสังกัดของผู้รับทุนต่อไป