หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมร่วมกับกองบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์และการนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมร่วมกับกองบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์และการนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-08 10:06:11

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมร่วมกับกองบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์

 การให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์และการนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ

            เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมร่วมกับกองบริหารงานบุคคล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิจัย อธิการบดี และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายชำนิ  นิลอรุณ  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลนางสาวกมลทิพย์ สัตบุษรักษาการหัวหน้าฝ่ายกองทุนและพัฒนาบุคลากรนายสมยศ  งิ้วลาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนและพัฒนาบุคลากร  นายวันจักร น้อยจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์และการนำเสนอในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้สอดรับกับเกณฑ์ตัวชี้วัดใหม่ที่ส่งเสริมให้นักวิจัยตีพิมพ์และนำเสนอในฐานข้อมูล Scopus เพื่อเพิ่มการอ้างอิงผลงานวิจัยให้เพิ่มสูงขึ้น และให้เกณฑ์ดังกล่าวส่งผลประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจะนำเข้าสู่คณะกรรมการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อร่วมกันพิจารณาเห็นชอบและปรับเกณฑ์ต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม   https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1810847272347830