หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-09-09 10:21:13

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562

          ช่วงเย็นเมื่อวาน วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดี เป็นประธานคณะกรรมการประชุม  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยในมนุษย์โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, รศ.เสาวภา ไพทยวัฒน์ , ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ และอาจารย์ชลลดา ชูวนิชชานนท์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การแจ้งผลการรับรองโครงการวิจัยแบบยกเว้นการพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง การแจ้งผลการรับรองโครงการวิจัยแบบในที่ประชุม จำนวน 3 เรื่อง และการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แก่โครงการวิจัยประเภทเข้าข่ายการพิจารณาในที่ประชุม จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการส่งข้อเสนอแนะให้แก่นักวิจัยเพื่อปรับแก้ต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2228769570555596