หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ, น.ส.พรทิพย์  เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานและเลขนุการ, น.ส.อทิตยา บัวศรี ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยการประชุมดังกล่าวมีวาระสำคัญคือรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Research Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย Webometrics  (รอบที่ ๒ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๒) และพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา