หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 8/2562
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 8/2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-08-30 09:23:26

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 8/2562

       ช่วงเช้าวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, รศ.ดร.ดวงพร นะคาพันธ์ชัย, ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ โดยมีการพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัยแบบยกเว้นการพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง การพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัยแบบเร็ว จำนวน 1 เรื่อง และพิจารณาโครงร่างงานวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งจะแจ้งนักวิจัยเพื่อปรับแก้ต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2223975147701705