หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

ครั้งที่ 1/2563

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้สื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ ได้รับทราบ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการสอบถามและเสนอปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

            ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สุดท้าย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาจนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ประเมินทั้งภายในและภายนอก และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานพร้อมปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เช่นเดียวกัน