หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 9 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก
นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 9 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-04-08 14:46:14

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ 9 นักวิจัยสร้างชื่อระดับโลก

          รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่ได้รับเหรียญรางวัลในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2020) ณ KINTEX Mall (KINTEX /217-60, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และในงาน 2020 International Innovation & Invention Competition ณ The Ambassador Hotel-Taipei (2020IIIC) จำนวน 12 ผลงาน

          วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ในวาระการประชุมสภา (พิเศษ) ประจำเดือนพฤศจิกายน สภามหาวิทยาลัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตร          แก่นักวิจัยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะนักวิจัยที่ได้เข้าร่วมประกวดผลงานในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2020) ณ KINTEX Mall (KINTEX /217-60, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do) กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และในงาน 2020 International Innovation & Invention Competition ณ The Ambassador Hotel-Taipei (2020IIIC)  สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 12 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วม 12 ผลงาน ทั้งนี้นักวิจัยและผู้วิจัยร่วมเข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย จำนวน 25 ท่าน ได้แก่

เวทีประกวด เกาหลี (KIWIE 2020)

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง : Vetiver Paper

โดย : ผศ.ดร.รจนา จันทราสา                                นักวิจัย

        ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม                                    ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์               ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องพันเลิศ                  ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัล BRONZE Medal

2. ผลงานเรื่อง : Non-woven fabric from rubber leaves

โดย : ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ                             นักวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

 เวทีประกวด ไต้หวัน (2020IIIC)

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง : Corn Husk Paper Bag

โดย : ผศ.ดร.รจนา จันทราสา                             นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์             ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวแพรว แซ่ลิ้ม                                   ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. ผลงานเรื่อง : Leisure Chair

โดย : ผศ.ดร.รจนา จันทราสา                             นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์             ผู้ร่วมวิจัย

        นายธนภัท อาสาธนาคูณ                            ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

3. ผลงานเรื่อง : Eco-friendly containers from vetiver fiber

โดย : อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์           นักวิจัย

        ผศ.ดร.รจนา จันทราสา                              ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องพันเลิศ               ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

4. ผลงานเรื่อง : Re-Feel

โดย : ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร                          นักวิจัย

        นางสาวอริษรา บุตรโคตร                       ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

5. ผลงานเรื่อง : Keep a Cat Calm

โดย : อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี           นักวิจัย

        นางสาวพัชนิดา ปลื้มคิด                         ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. ผลงานเรื่อง : BAGANA

โดย : อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์                     นักวิจัย

        นายณัชฐพล โมรานิล                            ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัล Silver Medal

7. ผลงานเรื่อง : Water Hyacinth Bag

โดย : ผศ.ดร.รจนา จันทราสา                           นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์          ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวกนกพร ขำท่าพูด                       ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

8. ผลงานเรื่อง : COCO Party

โดย : ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ                         นักวิจัย

        นางสาวสมสมร สัจจา                             ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

9. ผลงานเรื่อง : Stress Relaxing Massage Device

โดย : ผศ.ดร.พีรดา ดามาพงษ์                         นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.พงศ์มาดา  ดามาพงษ์          ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ธนวัฒน์  ชัยพงศ์พัชรา               ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์วัลลภา  วาสนาสมปอง                ผู้ร่วมวิจัย

จาก : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

10. ผลงานเรื่อง : Floral muse

โดย : อาจารย์มณฑารพ สุธาธรรม                    นักวิจัย

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย พรภคกุล     ผู้ร่วมวิจัย

        นายภูริทัต  ซึ่งรัมย์                                     ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวเกวลี  สุขกมลกุล                          ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวอลิษา  วงค์สุวรรณ                      ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

#สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#atipthailand