หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้ารับการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม (กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้ารับการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม (กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 14:41:12

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้ารับการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม (กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

          วันนี้ช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้ารับการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม (กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน) โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการที่มีความภาคภูมิใจใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระบบบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการฯ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่อไป

www. ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th