หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-03 17:27:42


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานฝ่ายบริการวิชาการ

          วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของฝ่ายบริการวิชาการ รอบ 6 เดือน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และคุณเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าและแผนการติดตามงาน อว.ส่วนหน้า การรายงานการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) การดำเนินงานตามแผนงานต่างๆ ของฝ่ายบริการวิชาการ การดำเนินงานและติดตามตัวชี้วัด และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย