หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 10/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 10/2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05


ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุข ครั้งที่ 10/2562

         

ช่วงบ่ายวันนี้ (ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562) สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมเล็กสุนันทานุสรณ์ ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช, ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ โดยมีการพิจารณา การพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัยแบบเร็ว จำนวน 2 เรื่อง การพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม จำนวน 1 เรื่อง และพิจารณาโครงร่างงานวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งจะแจ้งนักวิจัยเพื่อปรับแก้ต่อไป