หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:20:05             ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

            เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology “Science, Technology and Innovation for Sustainable Development (SsSci 2019) โดยการประชุมวิชาการดังกล่าวทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น ในสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ 1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. คณิตศาสตร์และสถิติ 3. ฟิสิกส์และพลังงาน 4.เคมีและนิติวิทยาศาสตร์ 5.ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและจุลชีววิทยา 6.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 7.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคหกรรมศาสตร์ 8.วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ