หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-10 20:52:09

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

          แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

          ๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งได้ที่เว็บไซต์ www.ird.ssru.ac.th  ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมกรอกข้อมูลในgoogle form https://forms.gle/Rqae3hWiuJgrhoU9A  เพื่อ“ยืนยันตัวตน” การเป็นลูกจ้างโครงการฯ  ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์   รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างงาน คลิ๊ก


สัญญาจ้าง (บัณฑิตจบใหม่).pdf

สัญญาจ้าง (ประชาชน).pdf

สัญญาจ้าง (นักศึกษา).pdf