หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-02 18:42:28

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศเรื่องการจ้างงานบุคคลเข้าทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

        เพื่อให้การดำเนินการสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอประกาศแนวทางและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

        แนวปฏิบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

        ๑. การคัดเลือกผ่านการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

        ๒. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์จะต้องเข้ากลุ่มไลน์ผ่าน QR-Code  ตามห้องและลำดับตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ หากไม่เข้าร่วมกลุ่มตามที่กำหนดถือเป็นการสละสิทธิ์

        ๓. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เตรียมบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนในการสอบสัมภาษณ์ กรณีเป็นนักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่เตรียมหลักฐานการศึกษาเพื่อแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

        ๔. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์แต่งกายสุภาพ สถานที่พร้อมตลอดระยะเวลาการสัมภาษณ์

 

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์ www.ird.ssru.ac.th  เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีรายชื่อสัมภาษณ์ DOWNLOAD

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)   DOWNLOAD


ลำดับ
กลุ่ม
Link Line
QR Code
1.
U2T รอบสัมภาษณ์ที่ 1-67
1. ตำบลจรเข้เผือก ลำดับที่ 1-14
2. ตำบลหนองไผ่ ลำดับที่ 15-31
3. ตำบลลิ่นถิ่น ลำดับที่ 32-42
4. ตำบลห้วยเขย่ง ลำดับที่ 43-51
5. ตำบลหินดาด ลำดับที่ 52-67

https://line.me/R/ti/g/U5o_2Tgd8u
2.
U2T รอบสัมภาษณ์ที่ 68-134
1. ตำบลพังตรุ ลำดับที่ 68-101
2. ตำบลเขาน้อย ลำดับที่ 102-134

http://line.me/ti/g/HaJdaUPTSr


3.
U2T รอบสัมภาษณ์ที่ 135-192
1. ตำบลเขาน้อย ลำดับที่ 135-167
2. ตำบลท่าตะคร้อ ลำดับที่  168-192

http://line.me/ti/g/jfOqg87HGv4.
U2T รอบสัมภาษณ์ที่ 193-220
1. ตำบลคลองโคน

http://line.me/ti/g/ygWX5MJLov5.
U2T รอบสัมภาษณ์ที่ 221-277
1. ตำบลบางจะเกร็ง

http://line.me/ti/g/isdg83Mtk5