หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-23 09:06:57

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒

 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) รอบที่ ๒ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และแจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

          แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

          ๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละตำแหน่งได้ที่เว็บไซต์ www.ird.ssru.ac.th  ในวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พร้อมกรอกข้อมูลในgoogle form https://forms.gle/Rqae3hWiuJgrhoU9A  เพื่อ“ยืนยันตัวตน” การเป็นลูกจ้างโครงการฯ  ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 

          ๒.  ดาวน์โหลดเอกสารสัญญาตกลงจ้างงาน ตามประเภทผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมเตรียมเอกสารเพื่อรายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้าง ดังนี้

          บัณฑิตจบใหม่

             ๑) สัญญาจ้างลงลายมือชื่อมุมขวาล่างทุกหน้าและลงนาม (ฉบับจริง) ไม่ลงวันที่        จำนวน ๒ ฉบับ

             ๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ        จำนวน ๒ ฉบับ

             ๓) สำเนาผลการเรียนรายวิชา (Transcript)                                                                   จำนวน ๒ ฉบับ

             ๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                     จำนวน ๒ ฉบับ

             ๕) สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                        จำนวน ๒ ฉบับ

             ๖) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ                                            จำนวน ๒ รูป

                 ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

             ๗) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล                        จำนวน ๒ ฉบับ

          ประชาชน       

             ๑) สัญญาจ้างลงลายมือชื่อมุมขวาล่างทุกหน้าและลงนาม (ฉบับจริง) ไม่ลงวันที่        จำนวน ๒ ฉบับ

             ๒) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                    จำนวน ๒ ฉบับ

             ๓) สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                       จำนวน ๒ ฉบับ

             ๔) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ                                           จำนวน ๒ รูป

                 ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

             ๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล                        จำนวน ๒ ฉบับ

          นักศึกษา

             ๑) สัญญาจ้างลงลายมือชื่อมุมขวาล่างทุกหน้าและลงนาม (ฉบับจริง) ไม่ลงวันที่        จำนวน ๒ ฉบับ

             ๒) สำเนาบัตรประจำตัวการศึกษา                                                                                    จำนวน ๒ ฉบับ

             ๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                     จำนวน ๒ ฉบับ

             ๔) สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                        จำนวน ๒ ฉบับ

             ๕) รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ                                            จำนวน ๒ รูป

                 ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน

             ๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ สกุล                        จำนวน ๒ ฉบับ

         

          โดยลงลายมือชื่อรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในสำเนาเอกสารทุกฉบับ ส่งเอกสารผ่านทางไปรณีย์ไทย ระหว่างวันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๔  มาตามที่อยู่ดังนี้

                    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                   เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต

                   เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

พร้อมระบุชื่อโครงการ  “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย” ที่หน้าซองเอกสาร ยึดวันที่ตามจ่าหน้าซองไปรษณีย์ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

          ๓. เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จนถึง วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   คลิ๊ก

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

สัญญาจ้าง (บัณฑิตจบใหม่).pdf

สัญญาจ้าง (ประชาชน).pdf

สัญญาจ้าง (นักศึกษา).pdf