หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-28 13:20:05

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

            เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ, รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, น.ส.พรทิพย์  เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน, น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และ น.ส.ชไมพร ยะปวง ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม  โดยการประชุมดังกล่าวมีวาระสำคัญคือชี้แจงผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรอบ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และหาเกณฑ์ผลักดันตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับนานาชาติ