หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผศ.ดร.รจนา คว้ารางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๒
ผศ.ดร.รจนา คว้ารางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-30 11:49:11

                              ผศ.ดร.รจนา คว้ารางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๒
 
            ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้ารับรางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๒ จากมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่นอัตถากร
            เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและวันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ปีที่ ๑๒๘” จัดโดย ๓ มูลนิธิคือ มูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง ,มูลนิธิ ๑๐๐ ปี การศึกษาครูไทย และมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : ๑๐๐ ปี การศึกษาครูไทย มีการประกาศรางวัล “รางวัลบุญถิ่นอัตถากร” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีการสอนดีเด่นสังกัดคณะวิชาครุศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนดีเด่นสังกัดคณะวิชาอื่นๆ และอาจารย์ดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การคัดเลือก แบ่งออกเป็น ๖ ภูมิภาค จำนวน ๑๑ คน ผลปรากฏว่า  ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และอาจารย์ในสังกัดศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๒ โดยได้รับมอบเข็มกลัดเกียรติยศทองคำ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาทwww.ssru.ac.th
www.ird.ssru.ac.th