หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > คลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
คลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-22 23:58:08

            

            เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการ คลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำปรึกษา และปรับปรุงบทความวิจัย เพื่อเพื่อให้นักวิจัยสามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ โดยในครั้งนี้มี นักวิจัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ท่าน คือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร 2. อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ 3. อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ 4. อาจารย์ชเนศ วรรณะ 5. อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์