หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-24 00:44:05

                สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

            ในวันนี้ เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการให้คำปรึกษารายบุคคลเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ เพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ภายใต้ “โครงการคลีนิกนักวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)” จากผู้เชี่ยวชาญที่มาให้คำปรึกษา อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้ารับคำปรึกษารายบทความ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพบทความมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีรายชื่อผู้เข้ารับการปรึกษาดังนี้

  • อาจารย์นรินทร์ กากะทุม                                    วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา          วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย         วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ