หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-07 22:51:59

          บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบาย และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในโปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ: อุตสาหกรรมการแพทย์ การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ (Covid-19) โดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านการรองรับ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษาและการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19)

- กรอบให้การสนับสนุน
- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อการป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ

- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม อาทิ เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) ชุดตรวจวินิจฉัย (In Vitro Diagnostics) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อรองรับป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมทั้งเพื่อการควบคุมติดตามการใช้วัคซีน และผลกระทบภายหลังจากการได้รับวัคซีน

- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจรตั้งแต่การส่งเสริม ป้องกัน วินิจฉัย ดูแลรักษาและฟื้นฟู

- การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยที่ช่วยในการตัดสินใจ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข และการวางแผนรองรับสำหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการควรมีเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนมีการวางแผนในการดำเนินงานวิจัยเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ มีโอกาสขึ้นทะเบียนได้ รวมทั้งมีแผนในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน