หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 1/2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-24 00:51:10

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 1/2564

           เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 ซึ่งมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานการขอต่ออายุโครงการวิจัยแบบพิจารณาแบบในที่ประชุม (Full Board) จำนวน 1 เรื่อง รายงานผลการรับรองโครงการวิจัยแบบพิจารณาแบบเร็ว (Expedited) จำนวน 6 เรื่อง รายงานผลการรับรองโครงการวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม (Full Board) จำนวน 2 เรื่อง และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในโอกาสนี้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มอบของที่ระลึกให้กับนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต และคณะกรรมการฯ อีกด้วย


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th