หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-11-13 19:29:06

        สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9

              เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 9 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้ความแก่ผู้เข้าอบรม โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้สนใจจากนักวิจัยภายในและภายนอกเข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๑๒๐ คน โดยนักวิจัยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จะได้นับใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรมโดยใบประกาศนียบัตรสามารถรับรองการอบรมเป็นระยเวลา ๒ ปี ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนากราบขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม หากมีข้อผิดพลาดประการใด สถาบันวิจัยและพัฒนาขออภัยมา ณ ที่นี้ และหวังว่าจะได้รับความสนใจเข้าร่วมโครงการในโอกาสต่อไป

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th