หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2562
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-09-02 14:04:04

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 7/2562

         

      เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย รศ. ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม, ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ, รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, รศ.ดร.ดวงพร นะคาพันธ์ชัย, ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และ โดยมีการพิจารณารับรองโครงร่างงานวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม จำนวน 3 เรื่อง และจะส่งให้นักวิจัยปรับแก้ถัดไป