หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-02-08 11:36:17

“สวนสุนันทาฉลองครบรอบ 80 ปีด้วยผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านวิจัยและบริการวิชาการ 5 คะแนนเต็ม” 

       มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ภายใต้การนำของท่านอธิการบดี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย และการสนับสนุนของท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านการวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ โดยมีผลการประเมินจากคณะกรรมการฯ ทั้งด้านวิจัยและบริการวิชาการ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ทุกคน รวมถึงคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ ที่ร่วมแรงร่วมใจผลักดันผลการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย