หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาประกาศศักดา คว้า “SEMI-GRAND PRIZE” และรางวัลอื่นๆ 12 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018)
นักวิจัยสวนสุนันทาประกาศศักดา คว้า “SEMI-GRAND PRIZE” และรางวัลอื่นๆ 12 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-04-10 09:27:51

นักวิจัยสวนสุนันทาประกาศศักดา คว้า “SEMI-GRAND PRIZE” และรางวัลอื่นๆ 12 รางวัล จากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย นำนักวิจัยเข้าร่วมงานประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018) ณ Hall 2A, Exhibition Center 1, KINTEX สาธารณรัฐเกาหลี โดย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำผลงานนวัตกรรมจากผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดจำนวน 5 ผลงาน และสามารถคว้ารางวัล SEMI-GRAND PRIZE และรางวัลอื่นมาครองทั้งหมด 12 รางวัล  

**********************************************************************************

ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2018 ที่ผ่านมา นักวิจัยจำนวน 5 ท่านได้แก่

1. รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

2. ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ  จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา  จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีในงาน Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018) ณ Hall 2A, Exhibition Center 1, KINTEX สาธารณรัฐเกาหลี โดยงานประกวดนี้จัดขึ้นทั้งหมด 4 วัน และมีผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัยเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 212 ผลงานจาก 29 ประเทศ ซึ่งการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสตรีฯ ในครั้งนี้นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 13 รางวัล ประกอบด้วย

1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 SEMI-GRAND PRIZE จากคณะกรรมการการประกวด Korea International Women's Invention Exposition (KIWIE 2018) ,รางวัล Germany Special Prize Award 2018 และ รางวัล Excellence Award 2018 จาก Saudi Arabia องค์กร Global Exhibitions ผลงานในชื่อเรื่อง Coconut-Oil Printing Ink (หมึกพิมพ์น้ำมันมะพร้าว)  โดย อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง, อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี และอาจารย์ไกรพ เจริญโสภา  จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. รางวัล Special award for the excellent invention from Taiwan Invention and Innovation Industry Association, Gold Prize ,The Korean Intellectual Property Office (KIPO) organized by the Korea Women Inventors Association (KWIA) the Korea Invention Promotion Association (KIPA) และ Germany Special Prize Award 2018  ผลงานในชื่อเรื่อง cleansing gel and toner products (นวัตกรรมใหม่เจลทำความสะอาด จาก มะขามป้อม) โดย รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย, นายธนโรจน์  ทิมอุดม และนายปราชญา  เทียมผาสุข จากคณะวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

3. รางวัล Excellence Award from Global Exhibition, Saudi Arabia และ Silver Prize ,The Korean Intellectual Property Office (KIPO) organized by the Korea Women Inventors Association (KWIA) the Korea Invention Promotion Association (KIPA) ผลงานในชื่อเรื่อง From royal painting to exotic pattern (จากภาพวาดราชสำนักสู่ลวดลายอันวิจิตร) โดย อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา และ อาจารย์อนันตชัย เอกะ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4. รางวัล Gold Prize ,The Korean Intellectual Property Office (KIPO) organized by the Korea Women Inventors Association (KWIA) the Korea Invention Promotion Association (KIPA), รางวัล Excellence Award 2018 from Global Exhibition, Saudi Arabia และ รางวัล Special Award from Indonesian Invention and Innovation Promotion Associations ผลงานในชื่อเรื่อง PhosPhate  Check kits (ชุดตรวจวัดฟอสเฟต) โดย ผศ.ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์, อาจารย์รัตนชัย  ไทยประชุม, อาจารย์จิตรลดา  ชูมี และ นางสาวอาภรณ์รัตน์ อภิเดช จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. รางวัล Excellence Award from Global Exhibition, Saudi Arabia และรางวัล Silver Prize ,The Korean Intellectual Property Office (KIPO) organized by the Korea Women Inventors Association (KWIA) the Korea Invention Promotion Association (KIPA) ผลงานในชื่อเรื่อง Mango Jelly Shake (การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่มะม่วงพร้อมดื่มสำเร็จรูป) โดย ผศ.ดร.ปิยะดา อาชายุทธการ และ อาจารย์ณัฐพล ประเทิงจิตต์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี