หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ > งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 12:01:01

(Innovation and Technology for Quality of Life and Sustainable Society) งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน”

Event Date : 2020-11-28

Submission Deadline : 2020-08-31

Venue : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Website : http://conference.csc.ku.ac.th/

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ อันเป็นโครงการที่ได้เผยแพร่ ความรู้ เพื่อประโยชน์ทางด้านงานวิจัยแขนง และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักต่อบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี 

โดยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มประชุมออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยี(Innovation and technology) ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ(Health Science) ได้แก่ สาธารณสุขศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พลศึกษา และวิทยาศาสตร์การกีฬา

- กลุ่มบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ (Business Administration and Social Sciences)ได้แก่ บริหารธุรกิจ (การตลาด การเงิน การบัญชี   เศรษฐสาสตร์ การจัดการการโรงแรม) กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

- กลุ่มการศึกษา(Eeducation) ได้แก่ การบริหารการศึกษา จิตวิทยาการสอน หลักสูตรการสอน

- กลุ่มเกษตรและอาหาร(Agriculture and food) ได้แก่ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ทรัพยากรทางการเกษตร ประมง วนศาสตร์ คหกรรมศาสตร์

โดยมุ่งเน้นการแสดงผลงานทางด้านการวิจัย ของศาสตร์แขนงต่างๆ ได้แก่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอาหาร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ และด้านการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รูปแบบเป็นการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งมีการนำเสนอผลงานทั้งแบบการนำเสนอประเภทบรรยาย และการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ นอกจากนี้การประชุมวิชานี้ ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้ คาดหวังว่าโครงการประชุมวิชาการนี้จะเป็นโครงการนำร่องที่จะก้าวไปสู่การเติบโตทางการวิจัย และมีส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรแขนงต่างๆ ให้มีความก้าวไกลและเชื่อมโยงกันมากขึ้น รวมไปถึงมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารต่างๆ มากยิ่งขึ้น อันเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของ นักวิจัย มหาวิทยาลัย และในระดับประเทศต่อไป

Organized by : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ข้อมูล http://www.conferenceinthai.com/