หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-02 19:33:29

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔

            เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กหอประชุมสุนันทานุสรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ คุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คุณธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ คุณอนุพันธืสุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณวราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์งานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมกับ ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ จากคณะและวิทยาลัยต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th