หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-02 19:35:07

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

            เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และคุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ ผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการ จากคณะและวิทยาลัยต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th