หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมอบนโยบายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมอบนโยบายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-04 17:50:51

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมอบนโยบายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

           เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กหอประชุมสุนันทานุสรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ คุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณจุไรรัตน์ ต็อดแก้ว เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อรับมอบนโยบายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดรับการนโยบายของท่านรองอธิการฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยเน้นและปรับตัวชี้วัดเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่นวัตกรรม และให้นวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และยังมุ่งให้นักศึกษาได้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบัณฑิตได้มีอาชีพต่อไป

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th