หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ขอแจ้งข้อมูลแนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)
ขอแจ้งข้อมูลแนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-10-18 23:40:29

ขอแจ้งข้อมูลแนวทางการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน) 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองทองธานี นนทบุรี โดย วช. กำหนดแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมไว้ทั้งหมด ๔ เป้าหมาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ และขณะนี้ วช. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เฉพาะเป้าหมายที่ ๑, ๒ และแผนงาน Spearhead สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงานบูรณาการ ในโดยนักวิจัยต้องส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ดังต่อไปนี้ 

๑. ศึกษาข้อมูลผังต้นไม้และแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ 

๒. กรณีที่ประสงค์เสนอขอแบบปกติ ให้จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าหมายที่ ๑ และ ๒ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ที่ www.nrms.go.th หรือใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ๓ 

๓. กรณีที่ประสงค์เสนอขอแผนงาน Spearhead ด้านเศรษฐกิจในเป้าหมายที่ ๑ ให้ศึกษาข้อมูลการกรอกข้อมูลข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ไปในระบบจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมออนไลน์ของ สวทน. http://www.sti.or.th/news-detail.php?news_type=2&news_id=370 ใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบ ๔ และกำหนดการตามเอกสารแนบ ๖ 

๔. จัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามข้อ ๒ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันนี้ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ (กำหนดการจัดทำงบประมาณบูรณาการ เอกสารแนบ ๕) 

๕. นักวิจัยพิมพ์เอกสารส่งให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวมจัดทำหนังสือนำส่งไปยังหน่วยงานเจ้าภาพ ทั้งนี้นักวิจัยจะต้องส่งเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น วช. จะไม่รับเอกสารจากนักวิจัยเป็นรายบุคคล หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๓๔๑ (น.ส.พรทิพย์ เรืองปราชญ์ และ น.ส.ชุติมา ธีรสุวรรณ)

ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ปี 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาชอเรียนเชิญนักวิจัยที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมที่ http://training.ird.ssru.ac.th/nrct2018/