หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ > การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5
การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 12:29:52

The 5th National Undergraduate Conference on Humanities and Social Sciences การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 5

Event Date : 2020-11-13

Submission Deadline : 2020-10-08

Venue : โปรแกรม ZOOM

Website : http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/la_ncon/index_login.php

 

第五届全国本科生人文社会科学学术研讨会

 

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัย  โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน  และได้กำหนดเป้าประสงค์ข้อหนึ่งว่า “เพื่อเสาะหาวิชชาอันก่อเกิดเป็นทุนวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชนเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ” ซึ่งทุกหน่วยงานต้องสร้างผลการดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  การวิจัยและการประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงมีบทบาทควบคุมคุณภาพของบัณฑิตซึ่งถือเป็นผลผลิตของหน่วยงาน

จากเหตุผลดังกล่าว คณะศิลปศาสตร์จึงได้มีแนวคิดในการจัดประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้น เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ  ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถดำเนินงานได้ตรงตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้
โดยกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่มภาษาศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นทางวิชาการในการประชุมครั้งนี้

สาขางานวิจัยที่เปิดรับบทความ

กลุ่มทางภาษา  (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ)
กลุ่มทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนศึกษา คติชน ศิลปวัฒนธรรม และบริการและการท่องเที่ยว 

Organized by : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


ข้อมูลจาก http://www.conferenceinthai.com/eventdetail/2403