หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สวพ.ร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเปิดห้องเรียนชุมชน เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สวพ.ร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเปิดห้องเรียนชุมชน เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-15 14:53:25

สวพ.ร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองเปิดห้องเรียนชุมชน เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ

ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-------------------------------------------------------------------------------------------

       วันนี้ (13 มิถุนายน 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่าบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยคุณอัญชัญ จงเจริญ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ต้อนรับ ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดระนอง ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนชุมชน เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีตำบลหงาว กำนันตำบลหงาว พี่น้องชาวชุมชนหงาว อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ที่ให้เกียรติร่วมกิจกรรมการเปิดห้องเรียนชุมชน เพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งนี้ โดยห้องเรียนชุมชนแห่งนี้เป็นห้องเรียนชุมชนในจังหวัดระนอง ที่มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัย และบริการวิชาการถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น เป็นที่พึ่งของสังคม เสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนตามความต้องการและบริบทของพื้นที่ โดยภายในประกอบด้วยองค์ความรู้การผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ น้ำมันเหลือง สุคนธบำบัด (พิมเสนน้ำ) ยาดมสมุนไพร รวมถึงสาธิตการนวดผ่อนคลาย การนวดรักษาตำรับวังสวนสุนันทา และการต่อยอดพัฒนาอาชีพในแบรนด์ภัฏพัฒน์ ณ ระนอง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือน หนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี ห้องเรียนชุมชนแห่งนี้จึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เสริมได้

www.ird.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
Orawan Sookma