หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > แจ้งเรื่องงานวิจัย R2R ของปีงบประมาณ 2564
แจ้งเรื่องงานวิจัย R2R ของปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-16 16:06:20

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งเรื่องงานวิจัย R2R ของปีงบประมาณ 2564 นี้  

         เนื่องจากในการประเมินรอบที่ 1  ยังคงใช้แบบประเมินการปฏิบัติงานเดิม ที่พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ ต้องมีงานวิจัย R2R (ไม่มีหัก 10 คะแนน)  แต่ด้วยงบประมาณของสถาบันวิจัยมีจำกัด ในปีนี้จึงไม่สามารถจัดสรรงบดำเนินงานวิจัย R2R ให้สายสนับสนุนได้  

       ทั้งนี้หากประสงค์จะดำเนินงาน R2R เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน  สามารถดำเนินการได้โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัด หรือไม่ใช้งบประมาณ โดยขอให้หน่วยงานทำบันทึกข้อความในระบบ E-Office ถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ระบุชื่อโครงการ R2R  ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม  หน่วยงานที่สังกัด  พร้อมแนบข้อเสนอโครงการวิจัย R2R และเอกสารรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน (รายโครงการ)  ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา  เพื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลคะแนนในระบบ ERP  ให้แก่ท่าน  ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา  http://www.ird.ssru.ac.th/page/getbudgetr2r2021