หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๒
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-01-25 19:53:19

  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๒

        เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๒ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา อาจารย์ชลลดา ชูวณิชชานนท์ อาจารย์ศศิธร เจตานนท์ และคุณพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือชี้แจงการดำเนินงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยด้านท่องเที่ยวกลุ่มรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๒

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th