หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับชาติ > งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4
งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 12:21:35


The 4th RMU Graduate Research Conference งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4

Event Date : 2020-09-21 - 2020-09-22

Submission Deadline : 2020-07-31

Venue : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Website : https://ngrc.rmu.ac.th

ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ ทำให้เข้าสู่กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลง ดังนั้น การเรียนรู้การพัฒนาวิชาการให้เท่าเทียมนานาชาติ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดประชุมวิชาการนำเสนผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 มีความประสงค์ให้ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลียนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคูณภาพด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะประสบการณ์ สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 4 กลุ่มหัวข้อ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)

กลุ่มการศึกษา Education

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science & Technology

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Humanity & Social Science

กลุ่มรัฐศาสตร์และการเมือง Political Administration

Organized by : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ข้อมูลจาก http://www.conferenceinthai.com/eventdetail/2391